Online hukuk yayıncılığı deneyimini keşfetmeye hazır mısın?

e-uyar, içeriğindeki kitap, makale, hukuki mütalâalar ile sürekli güncellenen
emsal içtihatlara erişim sağlayan bir internet sitesidir. Türkiye’de ilk defa, kapsamlı hukuk kitapları sürekli güncellenerek internet sitemizde hukukçulara sunulmuştur.
İnternet sitemiz, açıklamalar, içtihat derlemeleri, bilgi notları, dilekçe örnekleri vb. bölümleriyle
hukukçulara yardımcı kaynak olarak yol gösterir ve on binlerce sayfa dokümanın her an yanınızda o lmasını sağlar.
İnternet sitemiz hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayın.
Akıllı tasarımı, internet erişimin olduğu tüm platformlarda e-uyara erişmenizi sağlar.
Böylece, cep telefonunuzda, tabletinizde, masaüstü veya dizüstü bilgisayarınızda içeriklere dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz.
Gelişmiş arama seçenekleri ile güncel bilgiye hızlı şekilde ulaşabilirsiniz.
İçerik akışı ile öne çıkan güncel içtihat, makale vb. bölümler ilginize sunulmuştur.
İçtihat değişiklikleri, yeni makale ve içerikleri e-uyar bilgi paylaşım servisi aracılığı ile e-posta adresinize gönderilir.
İnternet sitemizin özellikleri hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayın.
Site kullanımı ve üyelik seçenekleri hakkında bize dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz.
e-posta: info@e-uyar.com - Tel: 0(232) 425 21 03
e-uyar'ı ayrıntılı incelemek için ücretsiz deneme üyeliği alabilirsiniz.
Deneme üyeliği formunu doldurun ve e-posta adresine gönderilen aktivasyon linkine tıklayın.
Artık siz de e-uyar online hukuk yayıncılığı deneyimini yaşayabilirsiniz.
Ayrıntılı bilgi için bize ulaşın : e-posta: info@e-uyar.com - Tel: 0(232) 425 21 03

Kitaplar

Alternate Text
YENİ KONKORDATO HUKUKUMUZUN TEMEL İLKELERİ

Eserde, 2003 yılından beri uygulanmakta olan ‘iflâsın ertelenmesi’ kurumunun kaldırılması ile ortaya çıkan boşluğun doldurulması amacıyla 7101 ve 7155 sayılı kanunlarla İİK’nda yapılan değişikliklerle yeniden düzenlenen konkordato kurumu ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Aynı zamanda 87 soru ve cevap bölümünün yer aldığı bu eserin online baskısında, önceki konkordato hükümleri ve açıklamalarına da karşılaştırmalı olarak erişebilirsiniz. Ayrıca önceki dönemde verilmiş bir kısmı bugün için de geçerliliğini koruyan içtihatlar ile yeni konkordato kurumuna ilişkin yerel mahkeme ve yüksek mahkeme kararlarına da online baskıda erişebilirsiniz.

Alternate Text
İCRA VE İFLÂS HUKUKUNDA TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI

Eserde, İİK. 277-284. (ve 6183 s. K. 24-31.) maddeleri arasında düzenlenmiş bulunan "Tasarrufun İptali Davaları" konusu; ‘İptal Davasının Hukuki Niteliği ve Amacı’, ‘İptal Davasının Konusu’, ‘İptale Tâbi Tasarruflar’ ve ‘Yargılama’ bölümleri altına incelenmiştir. Önceki baskıların tükenmesi üzerine -genişletilerek- yeniden hazırlanan bu eserde, günümüzde oldukça yaygın olan bu dava türü, bilimsel eser ve makalelerdeki teorik görüşlere atıf yapılarak ve içtihat özetlerine yer verilerek ayrıntılı biçimde incelenmiştir.

Alternate Text
İCRA VE İFLÂS HUKUKUNA İLİŞKİN HUKUKİ MÜTALÂALAR

Eserde, Av. Talih Uyar tarafından, çoğunluğu, icra ve iflâs hukukuna yönelik “uzman görüşü” niteliğinde yazılmış olan 84 adet hukuki mütalâaya yer verilmiştir.

Okurlarımız, bu eserde yer verilen içtihatları ve yeni uzman görüşlerini e-uyar'da inceleyebilir.

Alternate Text
TÜRK MEDENİ KANUNU MİRAS HUKUKU

Türk Medeni Kanunu'nun “Miras Hukuku” kitabını oluşturan 495 ila 682. maddeleri; "Mirasçılar" Kısmı (TMK. mad. 495-574); "Mirasın Geçmesi" Kısmı (TMK. mad. 575-682) ve ilgili bölümler altında incelenmiştir. Serinin devamı olan “Eşya Hukuku” kitabı da basılmıştır.

Alternate Text
TÜRK MEDENİ KANUNU AİLE HUKUKU

Türk Medeni Kanunu'nun “Aile Hukuku” kitabını oluşturan 118 ila 494. maddeleri; “Evlilik Hukuku” Kısmı (TMK. mad. 118-281); “Hısımlık” Kısmı (TMK. mad. 282-395) ve “Vesayaet” Kısmı (TMK. mad. 396-494) bölümleri altında incelenmiştir.

Okurlarımız, bu eserde yer verilen içtihatları e-uyar'da yeni emsallerle birlikte inceleyeblir.

Alternate Text
TÜRK MEDENİ KANUNU KİŞİLER HUKUKU

 

Türk Medeni Kanunu'nun “Kişiler Hukuku” kitabını oluşturan 8 ila 117. maddeleri; “Gerçek Kişiler” Kısmı (TMK. mad. 8-46) ve “Tüzel Kişiler” Kısmı (TMK. mad 47-117) olmak üzere iki kısım ve ilgili bölüm başlıkları altında incelenmiştir.

Okurlarımız, bu eserde yer verilen içtihatları e-uyar'da yeni emsallerle birlikte inceleyeblir.

Alternate Text
TÜRK MEDENİ KANUNU BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ

 

Eserde, Türk Medeni Kanunu’nun “Başlangıç Hükümleri”ni oluşturan 1 ila 7. maddeleri incelenmiştir. Başlangıç hükümlerinde Türk Medeni Kanunu'nun temelini oluşturan "dürüst davranma", "ispat yükü" gibi genel hükümler yer almaktadır.

Okurlarımız, eserde yer verilen içtihatları e-uyar'da yeni emsallerle birlikte inceleyeblir.

Alternate Text
İCRA HUKUKUNDA HACİZ

Eserde; “Haciz Türleri”, “Haciz İşleminin Yapılması”, “Haczin Konusu”, “Şirket Hisselerinin Haczi”, “Haczedilemeyen Mal ve Haklar”, “İhtiyati Haciz”, “Hacze İştirak” konuları, bilimsel eser ve makalelerdeki teorik görüşlere atıf yapılarak ve içtihat özetlerine yer verilerek ayrıntılı biçimde incelenmiştir.

Eserde atıf yapılan ve özetlerine yer verilen içtihatların tam metninine ulaşmak isteyen okurlarımız e-uyar'dan yararlanabilir.

Alternate Text
İCRA VE İFLÂS HUKUKU REHBERİ (AÇIKLAMALI DİLEKÇE ÖRNEKLERİ)

 

İİK uyarınca, icra dairelerine, icra hukuk/ceza mahkemelerine, genel mahkemelere ve C. Savcılıklarına yazılması gereken dilekçe örnekleri, bu eserde -ilgili İİK’nun madde sırasına göre- “Açıklamalı” olarak sunulmuştur.

Okurlarımız, eserde, yer verilen tüm dilekçe örneklerine e-uyar'dan ulaşabilir ve bunları indirebilir.

Alternate Text
OLUMSUZ (MENFİ) TESPİT VE GERİ ALMA (İSTİRDAT) DAVALARI

 

Olumsuz tespit ve geri alma davalarının, “niteliği”, “çeşitleri”, “konusu”, “sonuçları” ve “yargılama usulü" bilimsel eser ve makalelerdeki teorik görüşlere atıf yapılarak ve içtihat özetlerine yer verilerek ayrıntılı biçimde incelenmiştir.

Eserde atıf yapılan ve özetlerine yer verilen içtihatların tam metninine ulaşmak isteyen okurlarımız e-uyar'dan yararlanabilir.

Alternate Text
İCRA VE İFLÂS KANUNU ŞERHİ

Eser, İİK’nda değişiklik yapan 6253 ve 6103 s. Kanunlar ile 6100 s. HMK, 6098 s. TBK ve 6102 s. TTK göz önünde tutularak hazırlanmıştır. 13 ciltlik İİK Şerhi'nde yer alan açıklama ve içtihatlardan da yararlanılarak hazırlanan bu kitap, güncel içtihat ve tartışmalara yer verilerek zenginleştirilmiştir.

Eserde atıf yapılan ve özetlerine yer verilen içtihatların tam metninine ulaşmak isteyen okurlarımız e-uyar'dan yararlanabilir.

14 saat önce

15. HD. İÇTİHAT paylaşıldı

Kayıt kabul davası- Avukatın vekalet ücretinden dolayı rüçhan hakkı-
Avukatın kendi çalışması sonucunda müvekkilinin muhafaza ettiği veya kazandığı mallar ve davadaki diğer taraftan ilam gereğince tahsil edilecek para yahut alınacak mallar üzerinde vekalet ücretinden dolayı rüçhan hakkı bulunduğu, bu şekilde kazanılmı...
1 gün önce

2. HD. İÇTİHAT paylaşıldı

Evliliğin ölümle sona ermesi- Taşınmazın aile konutu olarak tespiti ile aile konutu şerhi konulması talebi- Hukuki yarar-
Evliliğin ölümle sona ermesinden sonra da, TMK mad. 240. ve 652'nin tanıdığı hakları kullanabilmek için davacının, hissedar olduğu konutun, aile konutu olduğunun tespitini istemede hukuki yararı olduğu-
1 gün önce

12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı

3460 s. K. ile Türk Hukuk Sistemine dahil olan ICSID Ana Sözleşmesi- Heyet kararının tarafları bağlayıcılığı- Kararın yerine getirilmesi, icrası-
Uluslararası Yatırım İhtilaflarının Çözüm Merkezi (ICSID) tarafından verilen hakem kararının, milli otorite tarafından denetlenmeksizin ilamlı icra takibine konu edilemeyeceği-
2 gün önce

10. HD. İÇTİHAT paylaşıldı

Prime esas kazancın tespiti- İmzalı ücret bordroları- Banka vasıtasıyla ödenen imzasız ücret bordroları- Aksi yönünde yazılı delil olmaması- Tanık beyanı- Emsal ücret araştırması- İspat yükü-
Prime esas kazancın tespiti istemine ilişkin davada, imzalı ücret bordroları ve banka vasıtasıyla ödenen imzasız ücret bordroları, banka kayıtları, kuruma bildirilen hizmet döküm cetvelinde yer alan prime esas kazanç miktarlarının aksi yönünde yazılı...
2 gün önce

15. HD. İÇTİHAT paylaşıldı

Sıra cetvelinin iptali- Tasarrufun iptali davasında "ihtiyati haciz" yerine "ihtiyati tedbir" kararı verilmesi- Kesin haciz- Satış isteme süresi- İhalede alıcı çıkmaması-
İlk haciz tarihi ile satış talebi tarihi arasında geçen süreye, ihalede alıcı çıkmaması halinde, ihalenin düştüğü tarihten şikayetçinin tekrar satış istediği tarihe kadar geçen süre eklendiğinde, bu sürenin haciz tarihi itibariyle taşınmaz haczi için...
3 gün önce

15. HD. İÇTİHAT paylaşıldı

Asıl davadaki alacağa ilişkin faizin tahsili istemi-
Faiz alacağından açıkça vazgeçilmedikçe ve asıl alacak da ödenmek suretiyle sona ermedikçe davacının, talep ettiği faiz alacağına hak kazandığının kabulü gerektiği-
7 gün önce

1. HD. İÇTİHAT paylaşıldı

Yolsuz tescil- Tapu iptali ve tescili istemi-TMK'nun 1023. maddesinin koruyuculuğu-
Yolsuz tescile dayalı tapu iptali ve tescili istemine ilişkin davada, dava konusu taşınmazın olduğu yerde inşaat işi ile iştigal eden bir şirket olan davalının hisseli taşınmazı değerinin çok altında bir bedelle satın aldığı, davalı tanığının "davalı...
8 gün önce

YHGK İÇTİHADI paylaşıldı

Kesin hüküm- Katkı payı alacağı- Tapunun iptali- Tasarrufun iptali- İİK. mad. 283/1- "İptal ve tescile gerek olmaksızın haciz ve satışını isteyebilme hakkı- Taleple bağlılık ilkesi-
Kesin hükmün varlığı için, her iki davanın taraflarının, müddeabihin ve dava sebebinin aynı olması gerektiği- "Katkı payı alacağına ilişkin hükmedilecek tazminatı ödememek amacıyla taşınmazın davalı tarafından danışıklı olarak diğer davalıya devredil...
11 gün önce

12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı

Konkordato başvurusu- Tedbir kararı- Takibin durdurulması- Takibin iptali-
Konkordato başvurusu üzerine ticaret mahkemesince "daha önce başlatılmış olan takiplerin durdurulmasına.....” karar verildiği, takibin ise geçici mühlet kararı verilmeden başlatıldığı anlaşıldığından, mahkemece "takibin durdurulmasına" karar verilme...
12 gün önce

YHGK İÇTİHADI paylaşıldı

Muvazaalı işlemin iptali (TBK. 19)- Tasarrufun iptali (İİK. 277 vd.) Hak düşürücü süre-
Davanın "BK 18 (TBK 19)'a dayalı muvazaalı işlemin iptali" istemine mi yoksa "İİK. 277 vd.na dayalı tasarrufun iptali" istemine mi ilişkin olarak açıldığının tespiti ile hak düşürücü süre hakkında-

Öne çıkan tüm içerikler