Online hukuk yayıncılığı deneyimini keşfetmeye hazır mısın?

e-uyar, içeriğindeki kitap, makale, hukuki mütalâalar ile sürekli güncellenen
emsal içtihatlara erişim sağlayan bir internet sitesidir. Türkiye’de ilk defa, kapsamlı hukuk kitapları sürekli güncellenerek internet sitemizde hukukçulara sunulmuştur.
İnternet sitemiz, açıklamalar, içtihat derlemeleri, bilgi notları, dilekçe örnekleri vb. bölümleriyle
hukukçulara yardımcı kaynak olarak yol gösterir ve on binlerce sayfa dokümanın her an yanınızda o lmasını sağlar.
İnternet sitemiz hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayın.
Akıllı tasarımı, internet erişimin olduğu tüm platformlarda e-uyara erişmenizi sağlar.
Böylece, cep telefonunuzda, tabletinizde, masaüstü veya dizüstü bilgisayarınızda içeriklere dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz.
Gelişmiş arama seçenekleri ile güncel bilgiye hızlı şekilde ulaşabilirsiniz.
İçerik akışı ile öne çıkan güncel içtihat, makale vb. bölümler ilginize sunulmuştur.
İçtihat değişiklikleri, yeni makale ve içerikleri e-uyar bilgi paylaşım servisi aracılığı ile e-posta adresinize gönderilir.
İnternet sitemizin özellikleri hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayın.
Site kullanımı ve üyelik seçenekleri hakkında bize dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz.
e-posta: info@e-uyar.com - Tel: 0(232) 425 21 03
e-uyar'ı ayrıntılı incelemek için ücretsiz deneme üyeliği alabilirsiniz.
Deneme üyeliği formunu doldurun ve e-posta adresine gönderilen aktivasyon linkine tıklayın.
Artık siz de e-uyar online hukuk yayıncılığı deneyimini yaşayabilirsiniz.
Ayrıntılı bilgi için bize ulaşın : e-posta: info@e-uyar.com - Tel: 0(232) 425 21 03

Kitaplar

Alternate Text
YENİ KONKORDATO HUKUKUMUZUN TEMEL İLKELERİ

Eserde, 2003 yılından beri uygulanmakta olan ‘iflâsın ertelenmesi’ kurumunun kaldırılması ile ortaya çıkan boşluğun doldurulması amacıyla 7101 ve 7155 sayılı kanunlarla İİK’nda yapılan değişikliklerle yeniden düzenlenen konkordato kurumu ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Aynı zamanda 87 soru ve cevap bölümünün yer aldığı bu eserin online baskısında, önceki konkordato hükümleri ve açıklamalarına da karşılaştırmalı olarak erişebilirsiniz. Ayrıca önceki dönemde verilmiş bir kısmı bugün için de geçerliliğini koruyan içtihatlar ile yeni konkordato kurumuna ilişkin yerel mahkeme ve yüksek mahkeme kararlarına da online baskıda erişebilirsiniz.

Alternate Text
İCRA VE İFLÂS HUKUKUNDA TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI

Eserde, İİK. 277-284. (ve 6183 s. K. 24-31.) maddeleri arasında düzenlenmiş bulunan "Tasarrufun İptali Davaları" konusu; ‘İptal Davasının Hukuki Niteliği ve Amacı’, ‘İptal Davasının Konusu’, ‘İptale Tâbi Tasarruflar’ ve ‘Yargılama’ bölümleri altına incelenmiştir. Önceki baskıların tükenmesi üzerine -genişletilerek- yeniden hazırlanan bu eserde, günümüzde oldukça yaygın olan bu dava türü, bilimsel eser ve makalelerdeki teorik görüşlere atıf yapılarak ve içtihat özetlerine yer verilerek ayrıntılı biçimde incelenmiştir.

Alternate Text
İCRA VE İFLÂS HUKUKUNA İLİŞKİN HUKUKİ MÜTALÂALAR

Eserde, Av. Talih Uyar tarafından, çoğunluğu, icra ve iflâs hukukuna yönelik “uzman görüşü” niteliğinde yazılmış olan 84 adet hukuki mütalâaya yer verilmiştir.

Okurlarımız, bu eserde yer verilen içtihatları ve yeni uzman görüşlerini e-uyar'da inceleyebilir.

Alternate Text
TÜRK MEDENİ KANUNU MİRAS HUKUKU

Türk Medeni Kanunu'nun “Miras Hukuku” kitabını oluşturan 495 ila 682. maddeleri; "Mirasçılar" Kısmı (TMK. mad. 495-574); "Mirasın Geçmesi" Kısmı (TMK. mad. 575-682) ve ilgili bölümler altında incelenmiştir. Serinin devamı olan “Eşya Hukuku” kitabı da basılmıştır.

Alternate Text
TÜRK MEDENİ KANUNU AİLE HUKUKU

Türk Medeni Kanunu'nun “Aile Hukuku” kitabını oluşturan 118 ila 494. maddeleri; “Evlilik Hukuku” Kısmı (TMK. mad. 118-281); “Hısımlık” Kısmı (TMK. mad. 282-395) ve “Vesayaet” Kısmı (TMK. mad. 396-494) bölümleri altında incelenmiştir.

Okurlarımız, bu eserde yer verilen içtihatları e-uyar'da yeni emsallerle birlikte inceleyeblir.

Alternate Text
TÜRK MEDENİ KANUNU KİŞİLER HUKUKU

 

Türk Medeni Kanunu'nun “Kişiler Hukuku” kitabını oluşturan 8 ila 117. maddeleri; “Gerçek Kişiler” Kısmı (TMK. mad. 8-46) ve “Tüzel Kişiler” Kısmı (TMK. mad 47-117) olmak üzere iki kısım ve ilgili bölüm başlıkları altında incelenmiştir.

Okurlarımız, bu eserde yer verilen içtihatları e-uyar'da yeni emsallerle birlikte inceleyeblir.

Alternate Text
TÜRK MEDENİ KANUNU BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ

 

Eserde, Türk Medeni Kanunu’nun “Başlangıç Hükümleri”ni oluşturan 1 ila 7. maddeleri incelenmiştir. Başlangıç hükümlerinde Türk Medeni Kanunu'nun temelini oluşturan "dürüst davranma", "ispat yükü" gibi genel hükümler yer almaktadır.

Okurlarımız, eserde yer verilen içtihatları e-uyar'da yeni emsallerle birlikte inceleyeblir.

Alternate Text
İCRA HUKUKUNDA HACİZ

Eserde; “Haciz Türleri”, “Haciz İşleminin Yapılması”, “Haczin Konusu”, “Şirket Hisselerinin Haczi”, “Haczedilemeyen Mal ve Haklar”, “İhtiyati Haciz”, “Hacze İştirak” konuları, bilimsel eser ve makalelerdeki teorik görüşlere atıf yapılarak ve içtihat özetlerine yer verilerek ayrıntılı biçimde incelenmiştir.

Eserde atıf yapılan ve özetlerine yer verilen içtihatların tam metninine ulaşmak isteyen okurlarımız e-uyar'dan yararlanabilir.

Alternate Text
İCRA VE İFLÂS HUKUKU REHBERİ (AÇIKLAMALI DİLEKÇE ÖRNEKLERİ)

 

İİK uyarınca, icra dairelerine, icra hukuk/ceza mahkemelerine, genel mahkemelere ve C. Savcılıklarına yazılması gereken dilekçe örnekleri, bu eserde -ilgili İİK’nun madde sırasına göre- “Açıklamalı” olarak sunulmuştur.

Okurlarımız, eserde, yer verilen tüm dilekçe örneklerine e-uyar'dan ulaşabilir ve bunları indirebilir.

Alternate Text
OLUMSUZ (MENFİ) TESPİT VE GERİ ALMA (İSTİRDAT) DAVALARI

 

Olumsuz tespit ve geri alma davalarının, “niteliği”, “çeşitleri”, “konusu”, “sonuçları” ve “yargılama usulü" bilimsel eser ve makalelerdeki teorik görüşlere atıf yapılarak ve içtihat özetlerine yer verilerek ayrıntılı biçimde incelenmiştir.

Eserde atıf yapılan ve özetlerine yer verilen içtihatların tam metninine ulaşmak isteyen okurlarımız e-uyar'dan yararlanabilir.

Alternate Text
İCRA VE İFLÂS KANUNU ŞERHİ

Eser, İİK’nda değişiklik yapan 6253 ve 6103 s. Kanunlar ile 6100 s. HMK, 6098 s. TBK ve 6102 s. TTK göz önünde tutularak hazırlanmıştır. 13 ciltlik İİK Şerhi'nde yer alan açıklama ve içtihatlardan da yararlanılarak hazırlanan bu kitap, güncel içtihat ve tartışmalara yer verilerek zenginleştirilmiştir.

Eserde atıf yapılan ve özetlerine yer verilen içtihatların tam metninine ulaşmak isteyen okurlarımız e-uyar'dan yararlanabilir.

2 saat önce

4. HD. İÇTİHAT paylaşıldı

Tasarrufun iptali- 3. kişinin hesabından çektiği para- Misli fark- Mutad ödeme-
Tasarruf tarihine yakın tarihte üçüncü kişinin hesabından çekilen paranın tasarrufa yapılan ödeme olarak değerlendirileceği- Taşınmazın rayiç ve anlaşma değeri kadar bir ödemenin yapıldığı sabitken, üçüncü kişinin "tasarruf tarihinden 7 ay sonra kend...
19 saat önce

HGK İÇTİHAT paylaşıldı

Lehtarın senedin ön yüzüne koyduğu aval şerhinin bono vasfına etkisi
Bonodaki borçtan sorumlu olmayan lehtarın kefil (avalist) olarak senedin ön yüzüne koyduğu aval şerhinin geçersiz olduğu ancak bu şerhin bono vasfına etkili olmayacağı ve bu durumda senette düzenleyen ve lehtar farklı kişiler olduğundan borçlu sıfatı...
1 gün önce

HGK İÇTİHAT paylaşıldı

İstihkak davası- Üçüncü kişinin lehine verilen kararda tazminata hükmedilmemesi- Genel mahkemede açılan tazminat davası- Maddi tazminat- Manevi tazminat-
İstihkak davaları açısından İİK 97/15'de düzenlenen tazminatın icra hukukuna özgü götürü bir tazminat niteliğinde olduğu ve genel hükümlere dayanılarak açılan gerçek zararın tazminine yönelik davalar yönünden engel oluşturmayacağı- Üçüncü kişinin leh...
6 gün önce

12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı

Satış isteme süresi- İcra dosyasına konulan haciz- Paranın icra dosyasına celbi talebi
İİK 106 – 110 gereğince hacizlerin kaldırılmasına ilişkin üçüncü kişinin şikayeti üzerine verilen kararının kesin nitelikte olmadığı- Paranın satılarak paraya çevrilmesi söz konusu olamayacağından, icra dosyasına konulan hacizle ilgili olarak, 1 yıl...
6 gün önce

12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı

Kültür varlığı niteliğindeki menkullerin haczi- Devlet malı- Üçüncü kişinin istihkak iddiası- Dava şartı- Usulden/esastan red-
Kültür varlığı niteliğindeki menkullerin 2863 s. Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak haczinin mümkün olduğu- Müze Müdürlüğü yazısında; "dava konusu eserlerin monte edildiği evin satın alınması nedeniyle 7 adet eserin üçüncü kişiye ait taşınmazın mü...
6 gün önce

6. HD. İÇTİHAT paylaşıldı

Konkordato kararına itirazı- Kanun yolu-
Konkordato hakkında verilen karara karşı İİK 308/a maddesi uyarınca itiraz edenler kanun yoluna başvurabileceği- Sadece duruşma öncesi itiraz eden alacaklıların kararı kanun yoluna taşıyabileceklerini kabul etmenin hak arama özgürlüğü ile bağdaşmayac...
7 gün önce

Bilgi Notu paylaşıldı

Uygulamada “Mücerretlik İlkesi” ve “Hayatın Olağan Akışı” Kavramlarının Düşündürdükleri
Av. Talih Uyar'ın bu konuda geçtiğimiz ay paylaşmış olduğu "bilgi notu"nun güncellenmiş halini inceleyebilirsiniz.
8 gün önce

12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı

İİK 150/e gereği takibin düşmesi- İİK 150/c şerhinin kaldırılması talebi
İpoteğin paraya çevrilmesi yoluyla ilamlı takipte icra emrinin satış talebinde bulunmaksızın ve icra emri tebliğinden önce satış avansı yatırıldığı ve icra emri tebliğinden itibaren yasal 1 yıllık sürede satış talebinde bulunulmadığından, takibin düş...
10 gün önce

12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı

Kambiyo takibi- Şirket kaşesindeki iki imza- Fotokopi üzerinden imza incelemesi- Borçlunun uygulamaya elverişli imzalarının bulunduğu belge asılları-
Bononun ön yüzdeki düzenleyene ait iki imzanın da şirket kaşesi üzerinde olması halinde imzanın şirket adına atıldığının kabulü gerektiği- İmzanın şirket yetkilisine ait olması durumunda, takibe konu bu bono nedeniyle borçlu şirket yetkilisinin şahs...
10 gün önce

HGK İÇTİHADI paylaşıldı

Tapu kaydının iptali ve tescil isteği- Taşınmazın dava açıldıktan sonra devri-
Tapu kaydının iptali ve tescil isteğine ilişkin açılan davanın temyiz aşamasında, davacı vekilinin "davalı taraf ile uzlaşma ihtimallerinin bulunduğunu, dava konusu taşınmazın dava dışı bir başka kişiye satılabilmesi için tapu müdürlüğüne ihtiyati te...

Öne çıkan tüm içerikler