Online hukuk yayıncılığı deneyimini keşfetmeye hazır mısın?

e-uyar, içeriğindeki kitap, makale, hukuki mütalâalar ile sürekli güncellenen
emsal içtihatlara erişim sağlayan bir internet sitesidir. Türkiye’de ilk defa, kapsamlı hukuk kitapları sürekli güncellenerek internet sitemizde hukukçulara sunulmuştur.
İnternet sitemiz, açıklamalar, içtihat derlemeleri, bilgi notları, dilekçe örnekleri vb. bölümleriyle
hukukçulara yardımcı kaynak olarak yol gösterir ve on binlerce sayfa dokümanın her an yanınızda o lmasını sağlar.
İnternet sitemiz hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayın.
Akıllı tasarımı, internet erişimin olduğu tüm platformlarda e-uyara erişmenizi sağlar.
Böylece, cep telefonunuzda, tabletinizde, masaüstü veya dizüstü bilgisayarınızda içeriklere dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz.
Gelişmiş arama seçenekleri ile güncel bilgiye hızlı şekilde ulaşabilirsiniz.
İçerik akışı ile öne çıkan güncel içtihat, makale vb. bölümler ilginize sunulmuştur.
İçtihat değişiklikleri, yeni makale ve içerikleri e-uyar bilgi paylaşım servisi aracılığı ile e-posta adresinize gönderilir.
İnternet sitemizin özellikleri hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayın.
Site kullanımı ve üyelik seçenekleri hakkında bize dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz.
e-posta: info@e-uyar.com - Tel: 0(232) 425 21 03
e-uyar'ı ayrıntılı incelemek için ücretsiz deneme üyeliği alabilirsiniz.
Deneme üyeliği formunu doldurun ve e-posta adresine gönderilen aktivasyon linkine tıklayın.
Artık siz de e-uyar online hukuk yayıncılığı deneyimini yaşayabilirsiniz.
Ayrıntılı bilgi için bize ulaşın : e-posta: info@e-uyar.com - Tel: 0(232) 425 21 03

Kitaplar

Alternate Text
YENİ KONKORDATO HUKUKUMUZUN TEMEL İLKELERİ

Eserde, 2003 yılından beri uygulanmakta olan ‘iflâsın ertelenmesi’ kurumunun kaldırılması ile ortaya çıkan boşluğun doldurulması amacıyla 7101 ve 7155 sayılı kanunlarla İİK’nda yapılan değişikliklerle yeniden düzenlenen konkordato kurumu ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Aynı zamanda 87 soru ve cevap bölümünün yer aldığı bu eserin online baskısında, önceki konkordato hükümleri ve açıklamalarına da karşılaştırmalı olarak erişebilirsiniz. Ayrıca önceki dönemde verilmiş bir kısmı bugün için de geçerliliğini koruyan içtihatlar ile yeni konkordato kurumuna ilişkin yerel mahkeme ve yüksek mahkeme kararlarına da online baskıda erişebilirsiniz.

Alternate Text
İCRA VE İFLÂS HUKUKUNDA TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI

Eserde, İİK. 277-284. (ve 6183 s. K. 24-31.) maddeleri arasında düzenlenmiş bulunan "Tasarrufun İptali Davaları" konusu; ‘İptal Davasının Hukuki Niteliği ve Amacı’, ‘İptal Davasının Konusu’, ‘İptale Tâbi Tasarruflar’ ve ‘Yargılama’ bölümleri altına incelenmiştir. Önceki baskıların tükenmesi üzerine -genişletilerek- yeniden hazırlanan bu eserde, günümüzde oldukça yaygın olan bu dava türü, bilimsel eser ve makalelerdeki teorik görüşlere atıf yapılarak ve içtihat özetlerine yer verilerek ayrıntılı biçimde incelenmiştir.

Alternate Text
İCRA VE İFLÂS HUKUKUNA İLİŞKİN HUKUKİ MÜTALÂALAR

Eserde, Av. Talih Uyar tarafından, çoğunluğu, icra ve iflâs hukukuna yönelik “uzman görüşü” niteliğinde yazılmış olan 84 adet hukuki mütalâaya yer verilmiştir.

Okurlarımız, bu eserde yer verilen içtihatları ve yeni uzman görüşlerini e-uyar'da inceleyebilir.

Alternate Text
TÜRK MEDENİ KANUNU MİRAS HUKUKU

Türk Medeni Kanunu'nun “Miras Hukuku” kitabını oluşturan 495 ila 682. maddeleri; "Mirasçılar" Kısmı (TMK. mad. 495-574); "Mirasın Geçmesi" Kısmı (TMK. mad. 575-682) ve ilgili bölümler altında incelenmiştir. Serinin devamı olan “Eşya Hukuku” kitabı da basılmıştır.

Alternate Text
TÜRK MEDENİ KANUNU AİLE HUKUKU

Türk Medeni Kanunu'nun “Aile Hukuku” kitabını oluşturan 118 ila 494. maddeleri; “Evlilik Hukuku” Kısmı (TMK. mad. 118-281); “Hısımlık” Kısmı (TMK. mad. 282-395) ve “Vesayaet” Kısmı (TMK. mad. 396-494) bölümleri altında incelenmiştir.

Okurlarımız, bu eserde yer verilen içtihatları e-uyar'da yeni emsallerle birlikte inceleyeblir.

Alternate Text
TÜRK MEDENİ KANUNU KİŞİLER HUKUKU

 

Türk Medeni Kanunu'nun “Kişiler Hukuku” kitabını oluşturan 8 ila 117. maddeleri; “Gerçek Kişiler” Kısmı (TMK. mad. 8-46) ve “Tüzel Kişiler” Kısmı (TMK. mad 47-117) olmak üzere iki kısım ve ilgili bölüm başlıkları altında incelenmiştir.

Okurlarımız, bu eserde yer verilen içtihatları e-uyar'da yeni emsallerle birlikte inceleyeblir.

Alternate Text
TÜRK MEDENİ KANUNU BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ

 

Eserde, Türk Medeni Kanunu’nun “Başlangıç Hükümleri”ni oluşturan 1 ila 7. maddeleri incelenmiştir. Başlangıç hükümlerinde Türk Medeni Kanunu'nun temelini oluşturan "dürüst davranma", "ispat yükü" gibi genel hükümler yer almaktadır.

Okurlarımız, eserde yer verilen içtihatları e-uyar'da yeni emsallerle birlikte inceleyeblir.

Alternate Text
İCRA HUKUKUNDA HACİZ

Eserde; “Haciz Türleri”, “Haciz İşleminin Yapılması”, “Haczin Konusu”, “Şirket Hisselerinin Haczi”, “Haczedilemeyen Mal ve Haklar”, “İhtiyati Haciz”, “Hacze İştirak” konuları, bilimsel eser ve makalelerdeki teorik görüşlere atıf yapılarak ve içtihat özetlerine yer verilerek ayrıntılı biçimde incelenmiştir.

Eserde atıf yapılan ve özetlerine yer verilen içtihatların tam metninine ulaşmak isteyen okurlarımız e-uyar'dan yararlanabilir.

Alternate Text
İCRA VE İFLÂS HUKUKU REHBERİ (AÇIKLAMALI DİLEKÇE ÖRNEKLERİ)

 

İİK uyarınca, icra dairelerine, icra hukuk/ceza mahkemelerine, genel mahkemelere ve C. Savcılıklarına yazılması gereken dilekçe örnekleri, bu eserde -ilgili İİK’nun madde sırasına göre- “Açıklamalı” olarak sunulmuştur.

Okurlarımız, eserde, yer verilen tüm dilekçe örneklerine e-uyar'dan ulaşabilir ve bunları indirebilir.

Alternate Text
OLUMSUZ (MENFİ) TESPİT VE GERİ ALMA (İSTİRDAT) DAVALARI

 

Olumsuz tespit ve geri alma davalarının, “niteliği”, “çeşitleri”, “konusu”, “sonuçları” ve “yargılama usulü" bilimsel eser ve makalelerdeki teorik görüşlere atıf yapılarak ve içtihat özetlerine yer verilerek ayrıntılı biçimde incelenmiştir.

Eserde atıf yapılan ve özetlerine yer verilen içtihatların tam metninine ulaşmak isteyen okurlarımız e-uyar'dan yararlanabilir.

Alternate Text
İCRA VE İFLÂS KANUNU ŞERHİ

Eser, İİK’nda değişiklik yapan 6253 ve 6103 s. Kanunlar ile 6100 s. HMK, 6098 s. TBK ve 6102 s. TTK göz önünde tutularak hazırlanmıştır. 13 ciltlik İİK Şerhi'nde yer alan açıklama ve içtihatlardan da yararlanılarak hazırlanan bu kitap, güncel içtihat ve tartışmalara yer verilerek zenginleştirilmiştir.

Eserde atıf yapılan ve özetlerine yer verilen içtihatların tam metninine ulaşmak isteyen okurlarımız e-uyar'dan yararlanabilir.

0 saat önce

11.HD. İÇTİHAT paylaşıldı

İtirazın iptali davası-Tahkim ilk itirazı-Konişmento-Genel işlem koşulu-Tahkim kaydı-Yabancılık unsuru
Davanın, gemi ile taşınan yükte meydana gelen hasar nedeniyle sigortalıya ödenen hasar bedelinin gemi donatanına rücu edilmesi için başlatılan icra takibine itirazın iptali istemine ilişkin olduğu- Taşıyan ile gönderilen (konişmentonun meşru hamili) ...
1 gün önce

10.HD. İÇTİHAT paylaşıldı

Sigortalılık süresi-İntibak yapılması-Prim borcu-A1 aylığı
Kurumca, farklı sosyal güvenlik kanunlarına tabi sigortalılık süreleri intibak ettirilmesi ve buna göre intibak farkından doğan prim borcu tahakkuku işleminin yapılması gerektiği- 01.03.2011 tarihi öncesinde geçen 2926 sayılı Kanun kapsamındaki sigor...
1 gün önce

DVDDK. İçtihat paylaşıldı

Gözetim tebliği- Yurt dışı gider kalemi- İhtirazı kayıt- Satış Bedeli
Eşyanın kıymetinin, gözetim tebliğindeki kıymete eşitlenecek tutarda yurt dışı gider kalemine ihtirazı kayıtla beyanda bulunmak suretiyle artırılması nedeniyle 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 242. maddesi uyarınca tahakkuka yapılan itirazın reddine ili...
2 gün önce

HGK İÇTİHAT paylaşıldı

İmar uygulaması ile şuyulandırılan taşınmaz- Tarım arazisi- İhya- Kazandırıcı zamanaşımı- Zilyetlik-
İhyada bir kimsenin tabii durumunda tarım arazisi olarak kullanılması mümkün olmayan bir yeri zor ve zahmetli bir emek sarfı ile tarıma elverişli hâle getirmesi gerektiği, bir yerin taşlarının temizlenmiş olması veya o yere inşaat yapılması imar ve i...
2 gün önce

3. HD. İÇTİHAT paylaşıldı

Kira bedelinin tespiti- Özel uyarlama hükmü (TBK m. 344)- Genel uyarlama hükmü (TBK m. 138)-
Kira sözleşmenin kurulması sonrasında ekonomik değişiklikler ile rayiç kira artışları ve kiralananın durumuna ilişkin değişimlerin özel bir uyarlama hükmü olan TBK m. 344 uyarınca açılacak davada değerlendirileceği, genel uyarlama hükmü olan TBK m. ...
3 gün önce

HGK İÇTİHAT paylaşıldı

Konkordato- Alacaklılar toplantısı- İltihak süresi- Red oyu
Alacaklı banka tarafından alacaklılar toplantısından sonra iltihak süresi içinde konkordato projesine "ret" oyu verilmiş ise de; itiraz sebeplerinin tasdik duruşmasından en az üç gün önce ve yazılı olarak bildirilmediği görüldüğünden mahkemece verile...
3 gün önce

DVDDK. İçtihat paylaşıldı

Elektronik yoklama- Yoklama fişi- İmzadan çekinme-
213 sayalı Vergi Usul Kanunu’nun 132/A maddesi uyarınca yapılan elektronik yoklama sırasında nezdinde yoklama yapılanın veya temsilcisinin bulunmaması ya da bu şahısların imzadan çekinmesi halinde elektronik yoklama neticesinde düzenlenen yoklama fiş...
6 gün önce

GAZİANTEP BAM 11.HD paylaşıldı

Tanıma ve tenfiz davası-Arabuluculuk- Yabancı mahkeme kararları- Karşılıklılık esası
Tenfiz hakimince yabancı mahkeme kararının esastan incelenemeyeceği ve hukuka uygunluğunun denetlenemeyeceği- Türkiye Cumhuriyeti ile Polonya Halk Cumhuriyeti arasında Hukuki ve Ticari Konularda Adli İşbirliği Anlaşması nedeniyle mahkeme kararlarının...
7 gün önce

DVDDK. İçtihat paylaşıldı

Birleştirme kararı- Tek bir karar- Vekâlet ücreti
Birleştirme kararı üzerine tek dosya haline gelen ve bu haliyle de tek bir karar ile sonuca bağlanan davalarda kanun gereğince ilgili taraf lehine takdir olunacak vekâlet ücreti bakımından, tek vekâlet ücretine hükmedilmesi gerektiği-
7 gün önce

HGK. İçtihat paylaşıldı

Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi- Yapı kullanma belgesi- İyiniyet-
Taraflar arasında 10.11.1993 tarihinde yapılan arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesine istinaden davalı yüklenicinin, yaptığı inşaatla ilgili yapı kullanma belgesi alamadığı, ancak 2018 yılında 3194 sayılı Kanun'a eklenen geçici 16 ncı maddeye göre y...

Öne çıkan tüm içerikler